10 khóa học bậc đại học tại London Brunel International College (LBIC)

null

129

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

First Year Pathway in Accountancy

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

First Year Pathway in Sport Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Business and Management

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Business Computing/ Computer Science

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Design

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Economics and Finance

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Engineering

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Humanities, Social Sciences & Education

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Law

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Pathway in Life Sciences

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH