12 khóa học tại University of Hartford - StudyGroup USA

null

43

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate International Pathway Program - Barney School of Business

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$27,810.00 (648,960,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate International Pathway Program - College of Arts and Sciences

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$27,810.00 (648,960,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate International Pathway Program - College of Education, Nursing, and Health Professionals

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$27,810.00 (648,960,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate International Pathway Program - College of Engineering, Technology and Architecture

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$27,810.00 (648,960,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate International Pathway Program - The Hartt School

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 15 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$27,810.00 (648,960,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - Barney School of Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - College of Arts and Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - College of Education, Nursing and Health Professions

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - College of Engineering, Technology and Architecture

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - Hartford Art School

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - Hillyer College

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate International Pathway Program - The Hartt School

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD IPP - 2 SEMESTERS; 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$41,046.00 (957,828,933 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH