3 khóa học tại University College Dublin International Study Center

ireland

3

International Foundation Year - Business, Economics and Finance

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€18,250.00 (456,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Year - Engineering and Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€19,500.00 (487,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Year - Social Sciences, Arts and Humanities

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€18,250.00 (456,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học