28 khóa học tại IU International University of Applied Sciences - Online Studies

germany

310

B.A. Entrepreneurship

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in International Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.Sc. Cyber Security

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Engineering in Robotics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Business and IT

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Computer Scienece

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Data Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€6,730.00 (183,628,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.A. International Management (MIM)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 MONTHS OR 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€10,190.00 (278,034,400 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.A. Marketing Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€8,595.00 (234,514,786 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

€10,190.00 (278,034,400 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH