COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

54 khóa học tại Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

canada

806

25

Bachelor of Applied Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

7 September 2021, 10 January 2022

CAD$25,310.00 (467,387,449 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$20,742.00 (383,032,417 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Technology Petroleum Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$21,870.00 (403,862,644 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

7 September 2021

CAD$20,286.00 (374,611,687 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Hospitality and Tourism Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

7 September 2021

CAD$20,086.00 (370,918,384 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science Construction Project Management

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

7 September 2021, 10 January 2022

CAD$20,185.00 (372,746,569 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Business Intelligence Data Analysis and Reporting

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$16,343.00 (301,798,225 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Butchery and Charcuterie Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

7 September 2021, 10 January 2022

CAD$20,943.00 (386,744,186 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Database Administrator

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

7 September 2021

CAD$28,350.00 (523,525,649 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Dental Assisting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

20 August 2021

CAD$22,926.00 (423,363,282 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Diesel Equipment Technician

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$18,729.00 (345,859,326 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Machinist Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

7 September 2021

CAD$17,959.00 (331,640,111 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH