26 khóa học tại Informa Connect

uk

9

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Certificate in Terrorism Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 16 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

LLM Technology, Media and Telecommunications Law

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA in Human Resource Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 23 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA in Security and Terrorism Law

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MBA in Shipping & Logistics

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MBE International Constructional Practice & Law

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 semesters (2 years) Part-time (120 ECTS credits)

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc Covert Investigation and Specialist Intelligence

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc Homicide Investigation

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc in Counter-Terrorism Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc in Diplomacy and Security Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc in Intelligence and Security Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc in Security Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH