60 khóa học tại London School of Planning and Management

uk

21

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

.NET Programming

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 tháng

Ngày bắt đầu - Start Date: To be confirmed.

Xem chi tiết

Trực tuyến

Extended Postgraduate Diploma in Business Management (Islamic Finance and Banking)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Award in Programme Leadership

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Award in Sustainable Business Strategy

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Award In Understanding Corporate Governance in Process Safety

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate in Developing Organisational Vision and Strategic Direction

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate in Finance for Strategic Managers

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

£1,299.00 (43,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate in Healthcare Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate in Manage Continuous Organisation Improvement

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate In Research for Senior Managers

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Certificate in Strategic Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Level 7 Diploma in Accounting and Finance

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Start date: To be confirmed

£999.00 (33,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH