8 khóa học tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

1173

6

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

99 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€8,500.00 (233,305,771 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Business Information Technology

118 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,500.00 (233,305,771 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Business

93 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,500.00 (233,305,771 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

114 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€8,500.00 (233,305,771 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€8,500.00 (233,305,771 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Hospitality, Tourism and Experience Management

127 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€9,500.00 (260,753,509 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€9,500.00 (260,753,509 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€9,500.00 (260,753,509 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH