8 khóa học tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

1385

5

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Business Information Technology

80 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Business

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

99 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Hospitality, Tourism and Experience Management

112 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học