4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saskatchewan Polytechnic

canada

4888

56

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

51 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$18,600.00 (310,172,795 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Engineering Design and Drafting Technology

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Graphic Communications

141 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 68 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$13,400.00 (223,457,820 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Interactive Design and Technology

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - YEAR 1 - 37 WEEKS; YEAR 2 - 32 WEEKS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH