32 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại EU Business School

spain

337

BA (Hons) in Business Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Business Management (Enterprise)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Business Management (Human Resources Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Business Management (International Business)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Business Management (Marketing)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA - Bachelor of Arts in Communication and Public Relations

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/7 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA - Bachelor of Arts in Digital Business, Design and Innovation

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/7 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA - Bachelor of Arts in Sports Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/7 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS - Bachelor of Science in Business Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 OR 7 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

€27,600.00 (757,111,917 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Bridging Program

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive Bachelor in Business Administration - EBBA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - ONE-YEAR, TWO-SEMESTER INTENSIVE PROGRAM

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€12,900.00 (353,867,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập bằng trải nghiệm thực tế của EU Business School đảm bảo sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao kỹ năng.

  • Năm cơ sở trên toàn châu Âu và chương trình trực tuyến
  • Chương trình dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ và MBA
  • Trường kinh doanh xếp hạng cao được công nhận toàn thế giới
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa với hơn 100 quốc tịch