COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

15 khóa học tại Vancouver Film School

canada

128

Certificate in Acting Essentials

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$10,500.00 (175,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in 3D Animation and Visual Effects

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 28 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$53,750.00 (895,833,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Acting for Film and Television

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 28 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Animation Concept Art

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 27 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022, 24 Tháng Mười 2022

CAD$33,750.00 (562,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Classical Animation

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 29 Tháng Tám 2022

CAD$30,750.00 (512,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Digital Design

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 29 Tháng Tám 2022

CAD$42,750.00 (712,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Film Production

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 28 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$53,750.00 (895,833,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Foundation Visual Art and Design

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 28 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$30,750.00 (512,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Game Design

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$49,750.00 (829,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Makeup Design for Film and Television

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 29 Tháng Tám 2022

CAD$46,750.00 (779,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Programming for Games, Web and Mobile

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

CAD$49,250.00 (820,833,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Sound Design for Visual Media

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 27 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

CAD$43,750.00 (729,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học