9 khóa học tại Berlin International University of Applied Sciences

germany

1420

6

BA Architecture

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Business Administration - Human Resource Management and Leadership

167 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Business Administration - International Management and Marketing

148 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Digital Business and Management

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Graphic Design and Visual Communication

274 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Interior Design

168 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Product Design

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

€7,920.00 (198,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA Interior Design

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Four-semester program option as well as a two-semester option

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Business Administration (MBA)

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - COMPRISES BOTH OPTIONS, THE 1-YEAR AS WELL AS THE 2 YEARS PROGRAM

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH