14 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Bocconi University

italy

1401

6

Bachelor of Science in Economic and Social Sciences

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Economics and Management for Arts, Culture and Communication

97 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Economics, Management and Computer Science

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Economics and Finance

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Economics and Management

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Politics and Government

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€12,324.00 (310,419,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics and Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€10,000.00 (251,881,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy and Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€10,000.00 (251,881,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility (MaGER)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€14,000.00 (352,634,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Economic and Social Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€13,474.00 (339,385,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment

89 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€13,474.00 (339,385,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Economics and Management of Government and International Organizations

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

€13,474.00 (339,385,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH