32 khóa học tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

null

3722

9

Bachelor in Social Work and Social Administration (BSWSA)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Literature Studies (ELLS)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Public Relations and Advertising

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Applied Translation Studies

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) in Cinema and Television

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Musical Arts

136 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accounting

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours) in Culture, Creativity and Management

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Hons) in Applied Economics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in e-Business Management and Information Systems

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship and Innovation

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH