18 khóa học tại IMI International Management Institute

switzerland

1468

2

BA (Hons) Degree in Global Business or Marketing Management

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Degree in International Culinary Arts

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Degree in International Hospitality Management

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Entrepreneurship

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Events Management

108 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Tourism Management

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business, Hotel and Tourism Management

76 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Culinary Arts

19 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Certificate Programme in International Hotel and Tourism Management

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Diploma in Global Business Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Diploma in Global Marketing Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Diploma in International Culinary Arts

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH