8 khóa học tại Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

canada

94

Bachelor of Arts in Individualized Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Individualized Studies with specialization in Hospitality and Tourism Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Information Technology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 122 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Administrative Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science degree in Hospitality Management studies

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Pre-Master's Program

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Pre-University Program

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học