1 khóa học Vận Hành Vận Tải Hàng Hải tại SKEMA Business School

france

1896

2

BBA in Global Management Specialisation in Management of Marine Environments

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH