3 khóa học Hành chính Văn Phòng tại Schiller International University, Heidelberg

germany

515

MBA - Master of Business Administration

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration in International Business

63 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration in Management of Information Technology

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH