2 khóa học Marketing bậc đại học tại New York Institute of Technology-China

china

1281

3

Bachelor of Fine Arts in Advertising, Public Relations, and Technology

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Business Administration - Marketing

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH