7 khóa học tại ITMO University

russia

102

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Master of Science (ITMO University) - Quantum Communications and Femtotechnologies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (ITMO University), Master of Science (Aalto University) - Information Security ...

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (ITMO University), Master of Science (Partner University) in Bioengineering and ...

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (ITMO University), Master of Science (UEF) - Advanced Materials and Technologie ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (ITMO University), Master of Science (University of Nicosia) - Information Secu ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Applied Informatics (ITMO University), Master of Science in Business Informa ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Mechatronics (ITMO), Master of Science (TalTech/LUT) - Robotics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học