9 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp bậc cao học tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

676

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Direct Entry

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Accounting

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Applied Physics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Business Administration

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

10 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Conflict Resolution

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Finance

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: International Relations

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,671,126 đ) một năm

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH