56 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

539

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Direct Entry

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Accounting

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Applied Physics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Business Administration

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

11 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Conflict Resolution

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Finance

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: International Relations

14 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (692,461,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intensive English

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Accounting

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$34,323.00 (799,090,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH