3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Stamford International University

thailand

1260

43

Bachelor of Arts in Creative Media Design

128 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration in International Relations

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication Arts in Broadcast and Journalism

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH