16 khóa học Kỹ thuật tại Mohawk College

canada

3663

33

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - 533

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology - 534

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology - 582

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology - 360

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$15,610.94 (272,747,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology - 529

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Mechanical Techniques (Electrical Monitoring and Systems) - 573

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2020

CAD$14,260.86 (249,159,149 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Motive Power Fundamentals - 187

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Power Engineering Techniques - 482

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Pre-Technology - 168

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance - 269

48 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$20,746.00 (362,464,515 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Structures - 289

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$16,625.00 (290,464,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Civil Engineering Technician - 421

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (256,585,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College là một trong những trường Cao đẳng công lập lớn nhất ở Ontario, Canada với một cộng đồng học viên quốc tế sôi động.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với nhiều sinh viên quốc tế
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ cho học viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao trùm nhiều chuyên ngành