64 khóa học tại Loyalist College

null

715

2

Accelerated Advanced Diploma in Journalism and Communications (JOPA)

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Animation and Game Development – Interactive Media Development

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology (ARC3)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (BIT3)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (BUS3)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (ACC3)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technologist (CHE3)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Care (CYWP)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technologist (CIV3)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Environmental Technologist (ENV3)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Film and TV Production (TVNM)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Art and Design Foundation (AADF)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Chín 2021

CAD$13,650.00 (233,125,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH