69 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Mahidol University

thailand

5493

18

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Applied Mathematics)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Bioinnovation)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Biological Sciences)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Chemistry)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Food Science and Technology)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Bio-resources and Environmental Biology (Double degree with State Universi ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Industrial Mathematics (Double degrees with Curtin University, Australia)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Materials Science and Nano Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Physics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - APPLICANTS HOLDING MASTER DEGREE - TOTAL CREDIT REQUIRED ARE 48, APPLICANTS HOLDING BACHELOR DEGREE - TOTAL CREDIT REQUIRED IS 72

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma In Biomedical and Health Informatics

24 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - TOTAL NOT LESS THAN 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH