25 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

switzerland

1281

10

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Architecture

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Chemistry and Chemical Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Environmental Sciences and Engineering

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Life Sciences Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Materials Science and Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Mathematics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Physics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,511,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Biotechnology and Bioengineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry and Chemical Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational and Quantitative Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Energy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH