16 khóa học tại University of Tampere

finland

1386

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts (Education) in Teacher Education

79 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts /Master of Social Sciences in Media Education

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Cultural Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Sciences in Public and Global Health

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Biomedical Technology

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (307,357,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computational Big Data Analytics

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (307,357,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Human-Technology Interaction

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (307,357,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Internet and Game Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (307,357,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Software Development

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (307,357,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Sciences in Gender Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Sciences in Global and Transnational Sociology

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Sciences in Peace, Mediation and Conflict Research

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€10,000.00 (256,130,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH