18 khóa học tại University of Basel

switzerland

488

2

XẾP HẠNG THE TIMES 94

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in African Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Anthropology

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Chemistry Extra-faculty

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Critical Urbanisms

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Animal Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biomedical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Chemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Science

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Drug Sciences

92 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Ecology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Epidemiology

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Infection Biology

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,191,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH