40 khóa học tại ETH Zurich

switzerland

1615

7

XẾP HẠNG THE TIMES 14

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts UZH ETH in Comparative and International Studies

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Agricultural Sciences

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Atmospheric and Climate Science

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Biology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Biomedical Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Biotechnology

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Chemical and Bioengineering

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Chemistry

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Computational Biology and Bioinformatics

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Computational Science and Engineering

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Computer Science

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science ETH in Data Science

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Fr1,320.00 (33,081,228 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH