17 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Aalto University

finland

8224

21

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học tiếng Anh

Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

294 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3+2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€12,000.00 (304,971,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3+2 YEARS, FULL-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€12,000.00 (304,971,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in New Media - Game Design and Production

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics an ...

93 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Communicatio ...

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Computer Sci ...

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Game Design ...

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Human-Comput ...

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Machine Lear ...

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Security and ...

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Software and ...

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Geoinformatics

76 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH