19 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Aalto University

finland

7950

27

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học tiếng Anh

Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

265 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in New Media - Game Design and Production

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics an ...

71 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Communicatio ...

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Computer Sci ...

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Game Design ...

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Human-Comput ...

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Machine Lear ...

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Security and ...

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Software and ...

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Technology) in Geoinformatics

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€15,000.00 (383,725,737 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH