60 khóa học tại University of Helsinki

finland

4770

13

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science and Master of Science

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 + 120 ECTS CREDITS, 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (332,970,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Chemistry

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (332,970,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computer and Data Science

117 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (332,970,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (332,970,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Physics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (332,970,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Atmospheric Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Biomedicine

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Brain and Mind

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Clinical Research

73 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine

19 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctoral Programme in Computer Science

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH