60 khóa học tại University of Helsinki

finland

4099

7

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science and Master of Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 + 120 ECTS CREDITS, 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Chemistry

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer and Data Science

165 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Mathematics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Physics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS CREDITS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Atmospheric Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Biomedicine

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Brain and Mind

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Sciences

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Clinical Research

133 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine

28 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Computer Science

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH