69 khóa học tại Technical University of Denmark

denmark

909

2

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Master of Science in Environmental Engineering - (TUM) (Joint Degree)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Environmental Engineering - EPFL (Joint Degree)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Environmental Engineering - N5L (Joint Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Environmental Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc General Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Technology Entrepreneurship

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) programme in Nanoscience and Technology (Joint Degree)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Cold Climate Engineering (Joint Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Computer Science and Engineering (Joint Degree)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Electrical and Mechanical Engineering (Joint Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Electrical Engineering (Joint Degree)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Energy Conversion and Storage (Joint Degree)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Hai 2021

kr15,000.00 (52,691,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH