7 khóa học tại Yonsei University

null

2354

6

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in Korean Studies (MKS)

154 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Affairs and Policy - International Cooperation

90 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Economy and Strategy - International Trade, Finance and Management

184 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in International Studies (International Cooperation)

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in International Studies (International Trade and Finance)

145 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Korean Studies

59 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Strategy and Organization (International Management)

50 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (275,324,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH