7 khóa học tại Yonsei University

2275

7

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in Korean Studies (MKS)

148 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Affairs and Policy - International Cooperation

92 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Economy and Strategy - International Trade, Finance and Management

186 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in International Studies (International Cooperation)

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in International Studies (International Trade and Finance)

158 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Korean Studies

54 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Strategy and Organization (International Management)

50 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (287,113,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH