75 khóa học tại Shanghai Jiao Tong University

china

3768

10

XẾP HẠNG THE TIMES 157

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥80,000.00 (263,035,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Material Science and Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥80,000.00 (263,035,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥80,000.00 (263,035,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Astronomy

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Bioengineering

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Biomedical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Chemical Engineering and Technology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Civil Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Computer Science and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Program in Control Science and Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

¥45,500.00 (149,601,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH