12 khóa học tại University of Bayreuth

null

523

1

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Arts in African Verbal and Visual Arts

89 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - African Verbal and Visual Arts

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - History and Economics

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - Intercultural Anglophone Studies (MAIAS)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - Philosophy and Economics

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Biofabrication

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Chemistry

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Geography

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Experimental Geosciences

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Global Change Ecology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Physics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) - Technomathematics

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH