12 khóa học tại University of Bayreuth

null

400

3

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Arts in African Verbal and Visual Arts

125 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - African Verbal and Visual Arts

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - History and Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - Intercultural Anglophone Studies (MAIAS)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - Philosophy and Economics

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Biofabrication

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Chemistry

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Environmental Geography

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Experimental Geosciences

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Global Change Ecology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Physics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Technomathematics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH