15 khóa học tại Free University of Berlin

null

739

4

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Bachelor of Arts in North American Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - English Studies: Literature, Language, Culture

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - Global History

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - North American Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - Sociology (European Societies)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) - Visual and Media Anthropology

66 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts (MA) - Intellectual Encounters of the Islamicate World

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science (M.Sc.) - Biochemistry

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Bioinformatics

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Chemistry

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Computational Sciences

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.Sc.) - Mathematics

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH