90 khóa học tại Xi'an Jiaotong-Liverpool University

china

687

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Television Production

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Applied English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Arts, Technology and Entertainment

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA China Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Digital Media Arts

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA English and Communication Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA English and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA English and International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Filmmaking

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA Human Resource Management

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

¥88,000.00 (314,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH