50 khóa học tại University of Gottingen

germany

1424

6

XẾP HẠNG THE TIMES 130

Khóa học tiếng Anh

B.Sc. in Molecular Ecosystem Sciences

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Behavior and Cognition (Ph.D.)

80 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomolecules: Structure-Function-Dynamics (Ph.D.)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Cardiovascular Science (M.Sc.)

85 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Catalysis for Sustainable Synthesis (Ph.D./Dr. rer. nat.)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Science (M.Sc.)

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Crop Protection (M.Sc.)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Development Economics (M.Sc.)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Digital Humanities (M.A.)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Genes and Development (Ph.D.)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Geoscience (Ph.D.)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Integrated Plant and Animal Breeding (iPAB) (M.Sc.)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH