95 khóa học tại Douglas College

canada

789

2

Associate of Arts in Anthropology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Asian Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Communications

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Creative Writing

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in English

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Environmental Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Future Professional Pilots

25 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Gender, Sexualities and Women's Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Geography

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in History

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 January 2022, 31 May 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học