COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

43 khóa học tại College of the Rockies

canada

86

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts (AA) in Economics and Commerce Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts (AA) in Social Work Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Biology and Medicine Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Environmental Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration in Sustainable Business Practices

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Adventure Tourism Business Operations

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$10,895.00 (217,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Business Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Criminal and Social Justice

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$11,700.00 (234,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Dental Assistant

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022

CAD$14,400.00 (288,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Early Childhood Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$15,300.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Education Assistant

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2022

CAD$15,300.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH