63 khóa học tại Selkirk College

canada

328

2

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Geographic Information Systems

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$6,266.84 (115,726,684 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$13,323.95 (246,046,899 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Rural Pre-Medicine

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$13,079.00 (241,523,526 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree in English

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Anthropology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Elementary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in History

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Sociology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Women's Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Biochemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$11,890.00 (219,566,842 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH