63 khóa học tại College of New Caledonia

canada

419

Aboriginal Studies Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Diploma in Social Service Worker

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,551.00 (268,706,234 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate Certificate in Medical Device Reprocessing Technician

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Certificate in Office Worker Prep

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts - Aboriginal Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts English

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$26,790.00 (494,717,889 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Modern Classics

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$12,750.00 (235,448,043 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Sociology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Biology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (239,141,346 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH