39 khóa học tại College of New Caledonia

canada

334

Accounting and Finance Diploma

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$13,395.00 (223,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Science Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$16,705.00 (278,416,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Aboriginal Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Anthropology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts English

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$13,395.00 (223,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Modern Classics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,750.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Sociology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Biology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$12,950.00 (215,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$13,605.50 (226,758,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học