111 khóa học tại Durham College

canada

684

Khóa học tiếng Anh

Addictions and Mental Health (Graduate Certificate)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,156.00 (269,266,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Accounting - Business Administration (Co-op option available)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Animation - Digital Production

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op option available)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Programming and Analysis (Co-op option available)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Systems Technology (Co-op option available)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology (Co-op option available)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Environmental Technology (Co-op option available)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$13,852.00 (230,866,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học