COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

127 khóa học tại Georgian College

null

2952

6

Advanced Diploma in Acupuncture

41 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Aviation Management (Co-op)

120 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Child and Youth Care

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS (CYCA); ACCELERATED - 2 YEARS (CYAC))

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Computer Programming and Analysis (Co-op)

49 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Denturism

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$25,508.00 (442,037,389 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Environmental Technology (Co-op)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$13,740.00 (238,105,446 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH