COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

120 khóa học tại Seneca College

canada

574

1

Advanced Diploma in Accounting and Finance

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Aviation Safety

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

CAD$15,164.00 (303,280,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Entrepreneurship and Small Business

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,164.00 (303,280,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Financial Planning

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - International Business

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Purchasing and Supply Management

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child & Youth Care

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$15,133.00 (302,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH