18 khóa học Kỹ thuật tại Sheridan College (Ontario)

canada

2960

6

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$17,597.00 (312,058,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - Environmental

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$17,597.00 (312,058,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technician/Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,554.00 (329,029,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,287.00 (324,294,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,554.00 (329,029,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology - Design and Drafting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,554.00 (329,029,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computing and Network Communications (Honours) - Internet Communications Technology

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Electrical Techniques

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,293.00 (324,400,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Mechanical Techniques - Tool and Die Maker

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,293.00 (324,400,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Technology Fundamentals

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,312.00 (307,004,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Welding and Fabrication Technician/Welding Techniques

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,443.00 (327,060,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electrical Engineering Technician

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$18,293.00 (324,400,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH