1 khóa học Mạng Và Liên Lạc Qua Máy Tính Học nghề tại Sheridan College (Ontario)

canada

2344

7

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Software Development and Network Engineering

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,692.00 (301,393,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH