126 khóa học tại Sheridan College (Ontario)

canada

882

3

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications - Management

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,044.00 (284,066,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technician/Technology

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,275.00 (287,916,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,054.00 (284,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Finance

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,054.00 (284,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,054.00 (284,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,054.00 (284,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,285.00 (288,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - Environmental

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,597.00 (293,283,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Care

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$16,934.00 (282,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Engineering Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,819.00 (296,983,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Software Development and Network Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,210.00 (286,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Systems Analyst

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

CAD$17,210.00 (286,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học