56 khóa học tại Humber College

canada

1325

3

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Architectural Technology

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$19,557.00 (325,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$17,608.00 (293,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Game Programming

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,414.00 (273,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Accounting (Honours Degree)

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$19,557.00 (325,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Digital Business Management (Honours Degree)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$19,557.00 (325,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Fashion Management (Honours Degree)

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$19,557.00 (325,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Finance (Honours Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$19,557.00 (325,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học